Přihlášení vozidel – otázky

Správní poplatky a formuláře

Správní poplatky najdete zde (klikni).

Přehled formulářů najdete zde (klikni).

Přihlášení vozidla ze zahraničí

Ano, může. Pokud se jedná o Evropskou unii a prodejce Vám předá kompletní protokol o technické prohlídce a emisích. Protokol o technické prohlídce ze zahraničí musí splňovat určité náležitosti – ne všechny stanice technické kontroly v zahraničí uvádějí všechny údaje potřebné pro registraci dovezeného vozidla v ČR. Na protokolu o technické prohlídce je zapsáno datum do kdy platí technická prohlídka a tím i protokol.

Když máte protokol, je třeba zajet na STK na evidenční prohlídku. Na STK by Vám měli poradit, jestli lze zahraniční technickou prohlídku použít.

Po rozpadu Československa přijal český parlament v roce 1993 zákon o vzájemném uznávání dokladů mezi Českou republikou a Slovenskem. K žádosti o registraci dovezeného voidla je třeba přiložit doklady uvedené v § 6 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb. plus vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Pokud tedy máte Slovenské doklady, pro přihlášení dovezeného vozidla ze Slovenska by měly stačit slovenské doklady – velký a malý technický průkaz, protokol o platné technické prohlídce a emisích ze Slovenska nebo České republiky. Dále je třeba zajet na STK v ČR a udělat evidenční prohlídku a uzavřít povinné ručení.

Dovozová technická prohlídka platí 2 roky jako každá jiná technická prohlídka, pokud není na protokolu o technické prohlídce vyznačeno jinak. Pokud jste např. koupili dovezené vozidlo v bazaru a spolu s doklady na přihlášení vozidla v ČR dostanete protokol o technické prohlídce starší než 30 dní, nemusíte znovu na dovozovou technickou.

Převod vozidla

Potřebujete originály těchto dokladů:

    u003cliu003eVelký technický průkazu003c/liu003eu003cliu003eOsvědčení o registraci vozidla (ORV) neboli malý technický průkaz u003c/liu003eu003cliu003ePlnou moc od původního majiteleu003c/liu003eu003cliu003eEvidenční kontroluu003c/liu003eu003cliu003ePojištění vozidla – zelená kartau003c/liu003eu003cliu003eKupní smlouvau003c/liu003eu003cliu003ePokud kupujete vozidlo na leasing je třeba ještě plná moc od leasingové společnosti.u003c/liu003eu003cliu003eObčanský průkaz, cizinci povolení k pobytuu003c/liu003e

Další informace k převodu vozidla najdete zde nebo pokud zapisujete provozovatele zde nebo ukončujete leasing zde.

Na každém úřadu s rozšířenou působností na odboru dopravně správních agend. Nemusíte tedy chodit na registr vozidel v místě bydliště nebo sídla.

Nemění. Při převodu vozidla do jiného okresu Vám zůstávají stávající registrační značky. Pokud tedy kupujete vozidlo s brněnskými značkami a trvalé bydliště máte v Praze, brněnské značky Vám zůstanou.

O výměnu registračních značek, ale můžete zažádat – v žádosti “Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou” uvést žádám o výměnu registračních značek na základě poničení. Značky předáte příslušnému registru vozidel a za správní poplatek (450 Kč automobil, 250 Kč motocykl) obdržíte nové značky.

Účelem evidenční prohlídky je zjistit, zda technický stav vozidla odpovídá tomu co je zapsáno ve velkém a malém technickém průkazu. Nekontroluje se tedy pouze VIN ale i další údaje jako barva vozidla, typ motoru, rozměry kol, tažné zařízení, počet míst k sezení apod.

Evidenční prohlídku Vám udělají kdekoliv na stanici technické kontroly, většinou na počkání na rozdíl od technické prohlídky kde se musíte objednávat několik dní dopředu. Cena evidenční kontroly se pohybuje od 200 až 500 Kč.

Evidenční prohlídka je třeba kdykoli vozidlo mění majitele nebo provozovatele a to i v rámci rodiny např. když přepisujete vozidlo na syna.

Potřebujete velký technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (ORV) neboli malý technický průkaz. Oba doklady v originálech.

Nejedná se klasický převod. U osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) stačí pro změnu registrace vozidla na jejich rodné číslo a opačně, nahlásit tuto skutečnost registru vozidel. Pro změnu je třeba velký a malý technický průkaz, více informací zde.

Neplatí pro právnické osoby, zde už je třeba evidenční prohlídka!!!

Evidenční prohlídka je platná 30 dní. Pro převod vozidla je třeba platná evidenční prohlídka, pokud tedy nestihnete vozidlo do té doby převést je třeba evidenční prohlídka nová.

Nemusí. Vozidlo můžete prodat i koupit bez platné technické prohlídky. Protože je ale třeba při přepisu vozidla evidenční prohlídka, počítejte s tím, že vozidlo ke kontrole byste měli dopravit na valníku.

Ne. Vozidlo by se mělo převést nejprve na provozovatele a až po té na nového majitele.

Je třeba ověřená plná moc od starosty a zřizovací listina, že je starosta oprávněn zastupovat městský úřad.

Registrace nového vozidla

    u003cliu003eVelký technický průkaz – čistopis – bez vyplněného majiteleu003c/liu003eu003cliu003ePojištění vozidla – zelená kartau003c/liu003eu003cliu003eKupní smlouva nebo fakturau003c/liu003eu003cliu003ePokud kupujete vozidlo na leasing je třeba ještě plná moc od leasingové společnosti.u003c/liu003eu003cliu003eObčanský průkaz, cizinci povolení k pobytuu003c/liu003e

Další informace k přihlášení nového vozidla najdete zde nebo pokud máte vozidlo na leasing zde.

Někteří prodejci motorek nebo vozíků nedávají při prodeji nového vozidla čistopis velkého technického průkazu. Vozidlo se poté musí přihlásit jako dovoz a velký technický průkaz Vám vystaví registr vozidel.

Pro registraci není třeba evidenční ani technická prohlídka. Je třeba faktura, že bylo vozidlo zakoupeno v ČR, C.O.C. list a pojištění vozidla. Přihlášení vozidla trvá 2-3 dny.

Značky do depozitu

Vozidlo by jste měli umístit do garáže nebo na vlastní pozemek. Pro uložení vozidla do depozitu předložíte na dopravním inspektorátu čisté registrační značky, velký a malý technický průkaz. Registr vozidel si ponechá SPZ a malý technický průkaz. Cena uložení SPZ do depozitu je 200 Kč. Více informací zde.

SPZ do depozitu můžete uložit na jak dlouho potřebujete. Jen pamatujte na to, že po roce by jste měli bez zbytečného odkladu nahlásit registru vozidel adresu umístění vozidla a jeho účel využití. Pokud adresu po roce nenahlásíte mohou Vám na registru vozidel vyměřit pokutu.

Zánik vozidla v depozitu – vozidla dočasné vyřazená před 30.6.2013 (včetně) a jejichž vlastníci neoznámili do konce roku 2015 adresu místa kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití, jsou ode dne 1.1.2016 považována za zaniklá. Vozidla pozbyla technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a již je nelze opětovně zprovoznit.

Musíte se dostavit na registr vozidel, kde jste registrační značky uložili. Registry vozidel značky nepřeposílají na jiný úřad. Pro vyzvednutí vozidla z depozitu je třeba platná technická prohlídka a platné povinné ručení.

NE. Pro vyzvednutí vozidla z depozitu je třeba platná technická prohlídka. Pokud nechcete vozidlo na technickou prohlídku dopravit na valníku měli by jste vozidlo z depozitu vyzvednout dříve než popadne technická.

Ano, vozidlo uložené do depozitu můžete prodat, můžete změnit adresu, sídlo. Nelze provádět přestavbu.

Zánik vozidla, vozíku

Velký a malý technický průkaz, protokol o ekologické likvidaci vozidla. Více informací naleznete zde.

Pro likvidaci vozíku stačí velký a malý technický průkaz, čestné prohlášení, že byl vozík ekologicky zlikvidován. Více informací naleznete zde.

Vozidlo je třeba dopravit do zařízení na sběr autovraků. Je třeba si ohlídat aby organizace, kde likvidaci provádějí, měla udělený příslušný souhlas s nakládáním s odpady. Zde dostanete „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraku“ nebo-li „Protokol o ekologické likvidaci vozidla“. Protokol má vyhláškou ministerstva životního prostředí stanovený jednotný vzor.

Pokud Vám schází osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz) nic se neděje, úřad by stejně průkaz skartoval. Pokud Vám chybí velký technický průkaz budete muset ještě zažádat o výpis evidence vozidla aby jste mohli doložit pojišťovně, že vozidlo zaniklo. Registr vozidel totiž již nový technický průkaz k sešrotovanému vozidlu nemůže vystavit.

Technický průkaz nebo výpis z evidence vozidla by jste měli doručit na pojišťovnu, kde Vám ke dni zrušení vozidla z evidence vozidel zruší pojistku. Dohodněte se s pojišťovnou jestli stačí doklad poslat pouze naskenovaný nebo se musíte dostavit osobně.

Registrační značky

Při ztrátě registrační značky by jste měli vozidlo hned odstavit a neprodleně zajít na registr vozidel pro nové registrační značky. Pokud ztrátu nahlásíte policii v žádném případě již s vozidlem bez registračních značek nevyjíždějte, vystavujete se uložení pokuty až 10 tis. Kč a zákazu řízení na 1 rok. Pokud jste ztrátu nehlásili, možná bude policejní hlídka shovívavá :).

Pro návštěvu registru vozidel si vezměte velký a malý technický průkaz a zbývající registrační značku. Více informací naleznete zde.

Ano. Poškozenou registrační značku lze nechat znovu vyrobit. Výroba nové již přidělené značky trvá 1 – 2 týdny, po převzetí nové registrační tabulky je třeba starou poškozenou odevzdat ke skartaci.

Bohužel pokud jste značku na přání ztratili nelze již novou značku stejného znění nechat vyrobit. Budete si muset zaplatit novou registrační značku na přání a nebo nechat si přidělit nové běžné registrační značky. V každém případě než obdržíte nové registrační značky neměli by jste s vozidlem jezdit. Výroba nové registrační značky na přání trvá 1 – 2 týdny. Pozor ne všechny registry vozidel přijímají žádosti na vyrobení značky na přání, více zde.

Nemusíte. Pokud jezdíte s koly na nosiči minimálně asi se Vám značka na nosič kol nevyplatí. Jen je třeba myslet na to, že při každé jízdě s nosičem kol by jste měli značku z vozidla přehodit na nosič kol. Podle zákona totiž nesmíte mít značku nějak zakrytou, nečitelnou a vystavujete se uložení pokuty až 10 tis. Kč a zákazu řízení na 6 – 12 měsíců. Více informací najdete zde.

Ostatní úkony na registru vozidel

Ano můžete. Předně instalaci tažného zařízení by měly provádět firmy, které k tomu mají oprávnění a vydají Vám certifikát – typový list.

Pokud koupíte tažné zařízení třeba na vrakovišti a poté si ho sami nainstalujete nebo ho necháte instalovat autoservisu, který nemá příslušné oprávnění provést montáž tažného zařízení, je třeba zajet na stanici technické kontroly. Na stanici STK Vám zkontrolují mechanické i elektrické zapojení tažného zařízení a vydají Vám protokol pro zápis tažného zařízení pro registr vozidel. Jaké potřebujete doklady najdete zde.

Změnu adresy bydliště nebo sídla podnikání by jste měli nahlásit ze zákona do 10 dnů. V praxi jsme se nesetkali, že by úřad za nedodržení termínu vyměřil pokutu, ale raději změnu adresy napravte co nejdříve.

Špatná adresa může být i překážkou při prodeji vozu a pokud máte zapsanou špatně adresu v technickém průkazu nelze vozidlo převést na nového majitele.

Nejste si jisti zda vozidlo, které jste prodali je na Vás stále registrované nebo zda už je vozidlo vyřazené z provozu? Na registru vozidel v místě bydliště nebo sídla podnikání Vám vydají tzv. výpis údajů z registru vozidel.

Některé firmy, které mají velké flotily aut, si nechávají vystavit výpis každý rok aby měli přesný přehled o stavu vozidel. Platí se správní poplatek 50 Kč za každé vozidlo za které požadujete výpis.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.