Close

Registrační značky na přání

Dnem 1.1.2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích …, ve znění pozdějších předpisů, která zavádí možnost přidělení či rezervace tzv. registračních značek na přání.

Značka na přání se skládá z žadatelem zvolenou kombinací alfanumerických znaků.  Značka na přání nemůže obsahovat tyto písmena: G, CH, O, Q a W . Současně je možnost požádat o vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosiče kol), nebo v případě poškození tabulky s RZ.

Značku lze rezervovat – správní poplatek za rezervaci registrační značky na přání činí 500,- Kč. Správní poplatek za vydání RZ na přání činí 5 000,- Kč za každou tabulku ( tedy 10 000,- Kč na osobní automobil ) a je splatný po nabytí právní moci vydaného kladného rozhodnutí!

V případě změny vlastníka nebo provozovatele, při zápisu zániku nebo vyřazení vozidla z provozu a při přidělení vývozní registrační značky, kdy si chce RZP vlastník vozidla rezervovat na jiné vozidlo činí správní poplatek 300,- Kč.

V Praze značky na přání  vyřizuje pouze pracoviště odboru dopravně správních agend v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19, u přepážek č. 34 – 37.

Žádost o přidělení, rezervaci registrační značky na přání (RZP) je k dispozici na webových stránkách MHMP pod adresou www.praha.eu v rubrice „potřebuji řešit – registr vozidel“ (viz. níže) nebo zde. Žádosti je možno podávat počínaje dnem 4.1.2016.

Pokud jde o tabulku RZ k umístění na nosiče kol a náhradní tabulku za poškozenou, je třeba:

Značky na přání požadované doklady:

  • formulář „žádost o vydání tabulky s registrační značkou“
  • doklad totožnosti,
  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla
  • u náhradní tabulky poškozenou tabulku s RZ. Správní poplatek činí 600,- Kč za každou tabulku.

Při registraci nového vozidla lze postupovat takto:

  1. Přihlásit nové vozidlo na normální RZ a zažádat o značky na přání. Výhodou je, že majitel vozidla může hned s vozidlem jezdit, až obdrží značky na přání, normální RZ za ně vymění.
  2. Zažádat o značky na přání a po jejich vyhotovení vozidlo rovnou přihlásit na RZ na přání. Nevýhodou je, že s vozidlem nelze do té doby jezdit.

V obou případech jsou správní poplatky na osobní automobil 10.000 Kč za značky na přání a 800 Kč za přihlášení vozidla. V případě žádosti o vyřízení RZ na přání na plnou moc tato není třeba ověřená, ověřená plná moc je třeba až při registraci nového vozidla.